Abychom mohli na našich webových stránkách poskytovat služby na nejvyšší úrovni, používáme soubory cookie. Soubory cookie se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele, k optimalizaci používání webových stránek, k vytváření statistik a k udržování relace uživatele webových stránek. Jednotlivá nastavení souborů cookie můžete změnit kliknutím na tlačítko "Změnit nastavení". Chcete-li souhlasit s instalací souborů cookie všech výše uvedených kategorií na vašem koncovém zařízení, klikněte na tlačítko"Přijmout všechny soubory cookie".

Pokud kliknete na tlačítko'Změnit nastavení', když nastavení odpovídá vašim preferencím, abyste dali souhlas s instalací souborů cookie na vašem koncovém zařízení ve vámi zvoleném rozsahu, klikněte na tlačítko'Uložit a přijmout'.

V rozsahu, v jakém budou soubory cookie obsahovat vaše osobní údaje, je základem pro zpracování oprávněný zájem správce osobních údajů (DYWANYCHEMEX) nebo třetích stran v podobě poskytování vysoce kvalitních služeb na našich webových stránkách a marketingových aktivit správce osobních údajů a jeho důvěryhodných partnerů.

Další informace o souborech cookie a zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zadejte e-mailovou adresu

Zrušit

Vítejte zpět

Registrace

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající PW KINGA Roman Grabowski. Údaje jsou nebo mohou být zpracovávány pro účely a z důvodů podrobně uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (např. plnění smlouvy, přímý marketing). Zásady ochrany osobních údajů obsahují úplné informace o zpracování údajů správcem spolu s právy subjektu údajů. Rychlý kontakt se správcem: e-mailová adresa sklep@dywanychemex.pl

Zrušit

Váš košík je prázdný

Moje oblíbené produkty

Přidejte produkt do oblíbených!

Vyberte zemi dodání:

Změna země doručení, měny nebo jazyka může ovlivnit dostupnost nabídek, služeb a možností doručení.

Země dodání

 1. Koberce Chemex
 2. Zásady používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INTERNETOVÝ OBCHOD KOBERCECHEMEX.CZ

 

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ WEBOVÉHO OBCHODU
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  1.    OBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1.         Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu mají pouze informační charakter, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Zákazníky nebo Klienty Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby trvání zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.

  1.2.         Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je společnost DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gowarczowě (sídlo a doručovací adresa: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000890516; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Varšava, okresní soud pro hlavní město Varšavu. Varšava, Kielce, X. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 5 000 PLN; IČO: 6581992749; DIČ: 388459953, e-mailová adresa: dotazy@kobercechemex.cz a kontaktní telefonní číslo: +(dále jen"správce"), který je zároveň poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.

  1.3. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Úřední znění nařízení GPRD: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

  1.4.         Používání internetového obchodu včetně nákupů je dobrovolné. Stejně tak i související poskytnutí osobních údajů zákazníkem nebo klientem prostřednictvím internetového obchodu je dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v Provozním řádu Internetového obchodu a v těchto zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, a pokud chce subjekt údajů uzavřít se správcem danou smlouvu, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v provozním řádu internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové evidence nebo účetnictví) a jejich neposkytnutí znemožní správci tyto povinnosti splnit.

  1. 5         Správce dbá zejména na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je odpovědný a zajišťuje, aby údaje, které shromažďuje, byly: (1) byly zpracovávány zákonným způsobem; (2) byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření

  1.6         S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko různě pravděpodobného a závažného porušení práv nebo svobod fyzických osob správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

  1.7         Jakákoli slova, fráze a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový Obchod, Elektronická Služba) se rozumí tak, jak jsou definovány v pravidlech a předpisech internetového obchodu, které jsou k dispozici na stránkách internetového obchod

  2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ

  2.1 
  Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna jedna nebo více následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

  2.2 Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Příjemců služeb a Zákazníků internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v následující části zásad ochrany osobních údajů - s odkazem na příslušný účel zpracování osobních údajů Správcem.

  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  3.1 
  Účel, základ, období a rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají v každém případě z činností prováděných příslušným Příjemcem služeb nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě. Pokud se například Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného Produktu namísto doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který doručení jménem Správce provádí. 

  3.2 Správce může v internetovém obchodě zpracovávat osobní údaje pro následující účely, z následujících důvodů, po následující období a v následujícím rozsahu:

   

  Účel zpracování údajů

  Právní základ pro zpracování údajů

  Období ukládání dat

  Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv.

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. b) nařízení GPRD (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

   

  Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb.

  Přímý marketing

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) Nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v péči o zájmy a dobrou pověst Správce, jeho Internetového obchodu a snaze prodávat Produkty.

   

  Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním podniku je tříletá a pro kupní smlouvu dvouletá).

  Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě, že subjekt údajů vznese účinnou námitku.

  Marketing

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. a) nařízení GPRD (souhlas) - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správcem.

   

  Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

  Vyjádření zákazníka k uzavřené kupní smlouvě

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. a) nařízení GPRD - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru.

   

  Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

  Vedení daňových knih

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. c) nařízení GPRD ve spojení s čl. 563/1991 Sb. Zákona o účetnictví, tj. ze dne 31.12.1991. - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

   

  Údaje se uchovávají po dobu stanovenou zákonem, který správci ukládá vést účetnictví (5 let, počítáno od začátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).

  Stanovení, uplatnění nebo obhajoba nároků, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci.

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v určení, uplatnění nebo obhajobě nároků,které Správce může vznést nebo které mohou být vzneseny proti Správci.

   

  Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci vzneseny (základní promlčecí doba nároků vůči Správci je šest let).

  Používání webových stránek internetového obchodu a zajištění jejich správného fungování

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívajících v provozu a údržbě webových stránek Internetového obchodu.

  Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním podniku je tříletá a pro kupní smlouvu dvouletá).

  Vedení statistik a analýza návštěvnosti internetového obchodu

  Čl. 6 odst. 1. 1 písm. f) Nařízení GPRD (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýz návštěvnosti Internetového obchodu za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů.

  Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním podniku je tříletá a pro kupní smlouvu dvouletá).  4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  4.1 
  Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění uzavřených kupních smluv, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GPRD a chránilo práva subjektů údajů.

  4.2 Správce může předávat osobní údaje do třetí země; v takovém případě správce zajistí, aby se tak dělo v zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany - v souladu s nařízením GPRD - a aby subjekt údajů mohl získat kopii svých údajů. Správce předá shromážděné osobní údaje pouze tehdy a v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního účelu zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

  4.3 Předání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Například pokud Zákazník využívá osobní odběr, jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

  4.4 Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:   

 

4.4.1 dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé /subjekty zajišťující sklad a/nebo expedici - v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení Produktu prostřednictvím Internetového obchodu poštou nebo kurýrem, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli, který zásilku jménem Správce realizuje, a v případě, že je zásilka realizována z externího skladu, subjektu zajišťujícímu sklad a/nebo expedici, a to v rozsahu nezbytném pro dokončení doručení Produktu Zákazníkovi.

 

4.4.2 subjekty provádějící platby elektronickou nebo kreditní kartou- v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu provádějícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na příkaz Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.

4.4.3 věřitelům / pronajímatelům- v případě, že Zákazník využívá v Internetovém obchodě splátkový způsob platby nebo leasingový způsob platby, zpřístupňuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli, který jménem Správce obsluhuje výše uvedené platby v Internetovém obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu platby provedené Zákazníkem.

4.4.4 poskytovatelé služeb, kteří Správci dodávají technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat jeho podnikatelskou činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím(zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro řízení podniku a technickou podporu Správce) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

4.4.5 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

4.4.6 poskytovatelé sociálních pluginů, skriptů a jiných podobných nástrojů umístěných na webových stránkách internetového obchodu, které umožňují prohlížeči osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů uvedených pluginů(např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů sociální sítě) a za tímto účelem předávat osobní údaje návštěvníka těmto poskytovatelům, včetně:

4.4.6.1 Meta Platforms Ireland Ltd.- Správce používá sociální pluginy webové stránky Facebook [Prawnik1] (např. tlačítko Like!, Share nebo přihlášení pomocí přihlašovacích údajů na Facebooku) na webové stránce internetového obchodu, a proto shromažďuje a zpřístupňuje osobní údaje Zákazníka, který používá webovou stránku internetového obchodu, společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o vašich aktivitách na webových stránkách internetového obchodu - včetně informací o vašem zařízení, navštívených stránkách, uskutečněných nákupech, zobrazených reklamách a způsobu využívání služeb - bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku a zda jste na Facebooku přihlášeni).

5. PROFILOVÁNÍ WEBOVÉHO OBCHODU

5.1 Nařízení GPRD ukládá správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GPRD a přinejmenším v těchto případech příslušné informace o způsobech jejich provádění, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to správce v této části zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o možném profilování.

5.2 Správce může v Internetovém obchodě používat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která Správce na jeho základě činí, se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření Kupní smlouvy nebo možnosti využití Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Výsledkem použití profilování v internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo nabídnutí lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou internetového obchodu. Navzdory profilování je to jednotlivec, kdo se svobodně rozhoduje, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v internetovém obchodě.

5.3 Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předvídání chování osoby na webových stránkách internetového obchodu, např. přidáním konkrétního výrobku do nákupního košíku, zobrazením stránky konkrétního výrobku v internetovém obchodě nebo analýzou historie předchozích nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji dané osoby, aby je mohl zaslat, např. kód slevy.

5.4 Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej podobně významně dotýká.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

6.2 Právo kdykoli odvolat souhlas- osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě souhlasu (podle čl. 6 zák. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

6.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu- osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních nařízení GPRD a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Orgánem dozoru v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.4 Právovznést námitku - Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 zák. 1 písm. e) (zájmy nebo veřejné úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci důležitých právně platných důvodů pro zpracování, převažujících zájmy, práva a svobodu osoby již údaje zpracovává nebo důvody pro zjištění, šetření popř. hájení nároků.

6.5 Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely tohoto marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.

6.6 Za účelem uplatnění práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů lze správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.

7 . SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
 

7.1 Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů odesílaných serverem a ukládaných na webové stránky internetového obchodu (např. na pevný disk počítače, notebooku nebo paměťovou kartu chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie a historii jejich vzniku najdete mimo jiné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cookie

7.2 Soubory cookie, které mohou být odesílány z webových stránek internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

Kvůli jejich dodavateli:

 1. vlastní (vytvořené na webových stránkách správce internetového obchodu) a
 2. patřící třetím stranám (jiným než správci).

Vzhledem k době jejich uložení v zařízení osoby, která navštíví webové stránky internetového obchodu:

 1. relace (uložená do doby, než se odhlásíte z internetového obchodu nebo vypnete webový prohlížeč) a
 2. trvalé (uloženy po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru, nebo do ručního smazání).

Vzhledem k účelu jejich použití:

 1. nezbytné (pro řádné fungování webových stránek internetového obchodu),
 2. funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení webové stránky internetového obchodu preferencím návštěvníka),
 3. analytická a výkonnostní analýza (shromažďování informací o tom, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány),
 4. marketing, reklama a sociální média (shromažďování informací o osobě, která navštíví stránky internetového obchodu, za účelem zobrazování reklam této osobě, jejich personalizace, měření jejich účinnosti a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě nebo jiné stránky patřící do stejných reklamních sítí jako internetový obchod).

7.3 Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, pro následující konkrétní účely:

Účely používání souborů cookie v internetovém obchodě správce

identifikovat zákazníky jako přihlášené do internetového obchodu a zobrazit, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie).

zapamatování produktů, které jste přidali do nákupního košíku, pro účely podání objednávky (vyžadováno soubory cookie).

ukládání údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie).

přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání stránek internetového obchodu (funkční/preferenční cookies).

vést anonymní statistiky o tom, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány (analytické a výkonnostní soubory cookie).

zobrazovat a vykreslovat reklamy, omezovat počet zobrazení reklam a ignorovat reklamy, které si Klient nepřeje vidět, měřit účinnost reklam a personalizovat reklamy, tj. zkoumat charakteristiky chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich jednání (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytovat jim reklamy přizpůsobené jejich předpokládaným zájmům, a to i v případě, že navštíví jiné webové stránky v reklamní síti společnosti Google Ireland Ltd. a Facebook, tj. Google Ireland Ltd. Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních médií)


7.4 V nejpoužívanějších webových prohlížečích je možné zkontrolovat, které soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném okamžiku odesílány webovými stránkami internetového obchodu, a to následovně:

 

V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies".

V prohlížeči Firefox:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na kartu "Povoleno" nebo "Blokováno", (3) klikněte na políčko "Soubory cookie pro sledování mezi stránkami", "Prvky sledování sociálních médií" nebo "Obsah s prvky sledování".

V aplikaci Internet Explorer:
(1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti Internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na políčko "Zobrazit soubory".

V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies".

v prohlížeči Safari:
(1) klikněte na nabídku "Předvolby", (2) přejděte na kartu "Soukromí", (3) klikněte na políčko "Spravovat údaje o webu".

Bez ohledu na prohlížeč můžete pomocí nástrojů dostupných například na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/7.5 Standardně většina webových prohlížečů na trhu implicitně akceptuje uložení cookies. Každý má možnost stanovit podmínky pro používání cookies nastavením svého vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu objednávky přes objednávkový formulář, protože produkty nejsou v nákupním košíku zapamatovány během postupných kroků zadávání objednávky).

7.6 Nastavení internetového prohlížeče pokud jde o soubory Cookies je důležité pro souhlas s používáním Cookies našim Internetovým obchodem – v souladu s předpisy může být takový souhlas vyjádřený pomocí nastavení webového prohlížeče. Podrobnosti o změně nastavení pro soubory Cookies a jejich vlastní odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečů jsou k dispozici v pomocné sekci webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz)

v prohlížeči Chrome
v prohlížeči Firefox
v prohlížeči Internet Explorer
v prohlížeči Opera
v prohlížeči Safari
v prohlížeči Microsoft Edge

7.7 Správce může v Internetovém obchodě využívat služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci vést statistiky a analyzovat návštěvnost internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb za účelem vytváření statistik, které pomáhají při správě internetového obchodu a analýze návštěvnosti internetového obchodu. Tyto údaje jsou agregované. Při využívání výše uvedených služeb v internetovém obchodě správce shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a prostředky získání návštěvníků internetového obchodu a jejich chování na webových stránkách internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých webové stránky navštěvují, IP a doména, zeměpisné údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

7. 8 Osoba může snadno zablokovat poskytování informací o své aktivitě na webových stránkách internetového obchodu službě Google Analytics - za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. 9 V souvislosti s možností Správce využívat v Internetovém obchodě reklamní a analytické služby poskytované společností Google Ireland Ltd. Správce upozorňuje, že úplné informace o zásadách zpracování údajů návštěvníků Internetového obchodu (včetně informací uložených v souborech cookie) společností Google Ireland Ltd. lze nalézt v  zásadách ochrany osobních údajů služeb společnosti Google dostupných na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

8 . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, aby jste se po příchodu na jinou stranu seznámili s politikou ochrany osobních údajů, které platí tam. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetový obchod správce.


 

Bezplatné doručení

Objednejte si zboží s hodnotou vyšší než
363.86 Kč a my vám ho pošleme ZDARMA!

Vrácení do 14 dní

Zakoupené
zboží můžete vždy vrátit do 14 dnů

Přeprava zboží do 48 h

Zboží odesíláme do 48 hodin
od přijetí platby nebo
požadavku na dobírku

U společnosti CHEMEX zakoupíte vysoce kvalitní tradiční a moderní koberce online za atraktivní ceny. Naší největší předností je velký výběr, nabízíme výrazné koberce pro každý interiér, včetně módních huňatých koberců a koberců s orientálními vzory. Výrazný koberec však není vše, co si můžete v našem internetovém obchodě objednat. Prodáváme také podlahové krytiny, PVC krytiny, běhouny a rohožky před dveře a umělou trávu.

CHEMEX - koberce, podlahové a PVC krytiny - zveme vás!

 

Odeslání je realizováno pomocí:

gls Koberce Chemex
dpd Koberce Chemex
suus Koberce Chemex

Zúčtování transakcí kreditními kartami a elektronickými převody se provádí
  přes PayU

payu Koberce Chemex
visa mastercard Koberce Chemex
ppaypal Koberce Chemex